Tokyo Megacity 2009

Tokyo Metropolitan Government in Shinjuku